Tiong Chuan Yao (TMJC #10) drives into the paint. (Photo 1 © Iman Hashim/Red Sports)

Tiong Chuan Yao (TMJC #10) drives into the paint. (Photo 12 © Iman Hashim/Red Sports)