Shamir Robinson (SH #8) rises highest for the corner kick. (Photo 1 © Iman Hashim/Red Sports)

Shamir Robinson (SH #8) rises highest to meet a corner delivery. (Photo 2 © Iman Hashim/Red Sports)