Toh Xuan Hao, Sergul (Hall 10 #5) succesfully blocking shot by Fong Jen Yu, Alousius (Hall 2 #8)

Toh Xuan Hao, Sergul (Hall 10 #5) succesfully blocking a shot by Fong Jen Yu, Alousius (Hall 2 #8). (Photo 8 © REDintern Ashley Lu)