Heng Ying Ying (RVHS #6) brings the ball upcourt. (Photo 1 © Iman Hashim/Red Sports)

Heng Ying Ying (RVHS #6) brings the ball upcourt. (Photo 18 © Iman Hashim/Red Sports)