sunig football finals nus ntu

Ang Wei Xuan (NTU #7) runs for the ball. (Photo 6 © Lee Jian Wei/Red Sports)