ivp-bball-2017-NTU-SP-5.2

Foo Yuan Ru (SP #11) looking to break through NTU’s defence. (Photo 5 © REDintern Chua Zhen Rong)