szbball-guangyang-zhonghua

(Guangyang #5) gets the rebound. (Photo 2 © Clara Yuan/Red Sports)