Lim Yi Heng (HCI #10) dribbles the ball in. (Photo X © Bryan Foo/Red Sports)

Lim Yi Heng (HCI #10) dribbles the ball in. (Photo 8 © Bryan Foo/Red Sports)