Philip Koshy (VJC #8) and Shaked Shalev (NYJC #10) fight for the header.

Philip Koshy (VJC #8) and Shaked Shalev (NYJC #10) fight for the header. (Photo 10 © Jared Khoo/Red Sports)