RI players consoling Koh Dun Xian (VJC #5). (Photo © Ryan Lim/Red Sports)

RI players consoling Koh Dun Xian (VJC #5). (Photo 7 © Ryan Lim/Red Sports)