Wallace Por Ye Kai (ACSB #15) soaring to the hoop for a layup. (Photo  © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Wallace Por Ye Kai (ACSB #15) soaring to the hoop for a layup. (Photo 9 © Chan Hua Zheng/Red Sports)