Sharifah Nadhrah Jamal Alhadi (TMJC #25) speeds pass Valarie Tan Hui En (CJC #5) down the flank. (Photo 4 © REDintern Jordan Lim)

Sharifah Nadhrah Jamal Alhadi (TMJC #25) speeds pass Valarie Tan (CJC #5) down the flank. (Photo 4 © REDintern Jordan Lim)