Julian Cheng Hoe Wai (SKS #27) hits the ball for a long-range pass. (Photo 6 © REDintern Jordan Lim)

Julian Cheng Hoe Wai (SKS #27) hits the ball for a long-range pass. (Photo 6 © REDintern Jordan Lim)