Supaya Saran Raj (SKS #10) casually slotting the ball past Hisham Ahmad Putra (SHS #15) for his second goal. (Photo 7 © REDintern Jordan Lim)

Supaya Saran Raj (SKS #10) casually slotting the ball past Hisham Ahmad Putra (SHS #15) for his second goal. (Photo 3 © REDintern Jordan Lim)