Tay Zhi Yi (NYJC #7) rises for a lay-up over the defense. (Photo  © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Tay Zhi Yi (NYJC #7) rises for a lay-up over the defense. (Photo 14 © Chan Hua Zheng/Red Sports)