Sim Yi (NV #5) drives through the defense to the hoop. (Photo © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Sim Yi (NV #5) drives through the defense to the hoop. (Photo 9 © Chan Hua Zheng/Red Sports)