Zhang Zhen Hao (DMN #11) spiking the ball during the match. (Photo © Stefanus Ian/Red Sports)

Zhang Zhen Hao (DMN #11) spiking the ball during the match. (Photo 18 © Stefanus Ian/Red Sports)