sunig netball finals nus ntu

Mr Goh Seck Tuck, NTU’s coach shouts instructions to his players. (Photo 6 © Lee Jian Wei/Red Sports)