Tan Zhu Yin (#76) of RVHS clearing the threat. (Photo © Chua Kai Yun/Red Sports)

Tan Zhu Yin (#76) of RVHS clearing the threat. (Photo 7 © Chua Kai Yun/Red Sports)