Min Guan Lin (#11) of Hwa Chong Institution controls the ball. (Photo 10 © Chua Kai Yun/Red Sports)

Min Guan Lin (#11) of Hwa Chong Institution controls the ball. (Photo 10 © Chua Kai Yun/Red Sports)