Yap Chun Jack (Woodgrove #15) going up for an underbasket shot. (Photo  © Chan Hua Zheng/Red Sports)

Yap Chun Jack (Woodgrove #15) going up for an underbasket shot. (Photo 8 © Chan Hua Zheng/Red Sports)