Zheng Long (Yishun #5) looking to shoot. (Photo  © REDintern Chan Hua Zheng)

Zheng Long (Yishun #5) looking to shoot. (Photo 4 © REDintern Chan Hua Zheng)