IHG-HANDBALL-GIRLS-1

Lim Shuen (Kent Ridge #4) clamping down Rochelle Chan (Eusoff #93). (Photo 7 © Clara Yuan/Red Sports)